Polityka prywatności

Ta podstrona określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Serwisu dostępnego pod adresami https://competencegame.com oraz http://hrpanel.competencegame.com, a także innych kontaktujących się z firmą Salander Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39/2, 02-508 Warszawa, e-mail w domenach @competencegame.com i @experiencecorner.com i odbierających newsletter.

Zapoznaj się z polityką – dowiesz się kto i po co oraz na jakiej podstawie obraca Twoimi danymi i jakie masz prawa. Jeśli nie akceptujesz treści tego dokumentu, zaprzestań używania Serwisu.

Każda osoba korzystająca z Serwisu pozostaje anonimowa do momentu, w którym zdecyduje się ujawnić swoją tożsamość. Jako Administratorzy Pana/Pani danych osobowych zapewniamy, że nie przetwarzamy żadnych danych bez Pana/Pani zgody, gdzie przez zgodę rozumieć należy zaznaczenie okienka, kliknięcie w link potwierdzający i każde inne oświadczenie czy zachowanie, jakie w danym kontekście jasno wskazuje, że zaakceptował Pan/Pani zaproponowane przetwarzanie. Przetwarzamy dane osobowe różnego rodzaju i w różnych celach – zawsze zgodnie z prawem.

Dbając o bezpieczeństwo Pana/Pani danych dobieram środki techniczne zapewniające ich ochronę między innymi przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym czy przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa.

     1.Definicje

  1. Serwis – ta strona internetowa
  2. Administrator – Salander Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39/2, 02-508 Warszawa
  3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu
  4. Klient – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług i/lub produktów Administratora
  5. Newsletter – usługa pozwalająca Użytkownikowi na otrzymywanie na podany adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Administratora
 1. Postanowienia ogólne
  1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także RODO.
  2. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników.
  3. Serwis i usługi Administratora nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18. roku życia ani do nich skierowane, a Administrator świadomie nie gromadzi informacji dotyczących dzieci poniżej 18. roku życia.
  4. Administrator zobowiązuje się do dopilnowania, aby personel upoważniony do przetwarzania danych osobowych był zobowiązany dokonywać tego zgodnie z niniejszą Polityką oraz procedurami wewnętrznymi Administratora i standardami obowiązującymi radców prawnych.
 2. Zakres zbieranych danych
  1. Zbierane przez Administratora dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są kontaktu z nim oraz marketingu i dystrybucji Newslettera.
  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres mailowy.
  3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Administratora czynności wskazanych w pkt 1.
  4. Administrator umożliwia korzystanie za pośrednictwem Serwisu z bezpłatnie udostępnianych informacji w formie Newslettera. Użytkownik może wypisać się z otrzymywania Newslettera w każdej chwili.
  5. W przypadku wizyty na stronie, podczas której Użytkownik nie wypełnia formularzy zbierane są dane statystyczne takie jak odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego czasu na każdej z nich, data i godzina odwiedzin, system operacyjny i przeglądarka internetowa, lokalizacja. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na poprawie struktury strony i usług.
  6. Dane mogą być przetwarzane w celu marketingu. Są to dane dotyczące aktywności – historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie itp. Administrator nie dokonuje profilowania danych, a podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu strony i usług.
  7. W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego przetwarzany jest adres mailowy Użytkownika, a podstawą prawną jest zgoda podmiotu przetwarzanego.
  8. W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego przetwarzane będą jedynie dane przez niego podane – domyślnie adres mailowy, imię i nazwisko, numer telefonu i nazwa firmy. Treść formularza nie jest oceniana przez system informatyczny.
  9. W przypadku zostania Klientem przetwarzane będą dane „fakturowe” – imię i nazwisko, firma, adres oraz numer NIP. Podstawą przetwarzania jest konieczność wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych i podatkowych. Administrator zastrzega sobie również możliwość przetwarzania tych danych w celu dochodzenia należnych mu roszczeń.
  10. W przypadku Użytkowników wyrażających chęć zostania Klientami, ich dane przechowywane będą przez okres umożliwiający zawarcie umowy zgodnie z uprzednio zaproponowanymi przez Administratora warunkami. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  11. Administrator zastrzega sobie możliwość przetwarzania danych osób w celu tworzenia rejestrów i ewidencji osób wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz archiwalnym i w celu wykazania faktów o znaczeniu dowodowym i prawnym.
 3. Sposób przetwarzania danych
  1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
  2. Dane osobowe Użytkowników i Klientów nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
  3. Administrator przekazuje dane osobowe w celu realizacji umowy pracownikom i współpracownikom Administratora.
  4. Administrator przekazuje dane osobowe, jeżeli zwrócą się o to uprawnione organy państwowe – w szczególności Policja i jednostki organizacyjne prokuratury lub Prezesi UODO, UKE, UOKiK.
  5. Administrator przekazuje dane następującym firmom trzecim:
   1. podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej
    • Google – jedynie nieidentyfikujące konkretnej osoby dane analitycznie, Google Analytics do analizy statystyk stron
    • Facebook – wtyczki społecznościowe, system komentowania, pixel wspierający mierzenie skuteczności i optymalizację reklam
  6. Administrator informuje, że podmioty wymienione w pkt 4 a) mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. 

Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics.

Facebook (adres siedziby głównej: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA). Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://www.facebook.com/about/privacyshield.

Powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem.

  1. Administrator informuje, że ze względu na niespełnianie przesłanek obowiązkowości nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator nie jest organem lub podmiotem publicznym, a jego główna działalność nie polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę. Ponadto główna działalność Administratora nie polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa. Tym samym metodą kontaktu w kwestiach danych osobowych jest adres mailowy Administratora.
  2. Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarza danych osobowych w nieograniczonym okresie, lecz jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia następujących celów:
   • ofertowego – przez okres 3 lat
   • nawiązania i wykonania umowy – przez okres wynikający z przedawniania roszczeń z umowy
   • wystawiania faktur – przez okres 6 lat
   • w pozostałych celach wymienionych w §3 niniejszej polityki – przez okres 2 lat lub do momentu wycofania zgody
   • wysyłki newslettera – do momentu usunięcia lub zaprzestania świadczenie usługi Newslettera przez Administratora.

Okres przechowywania danych nie będzie krótszy aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej.

Okresy w latach Administrator liczy od końca roku, w którym rozpoczął przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Liczenie terminu dla każdego zdarzenia odrębnie stanowiłoby trudność techniczną, stąd ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala sprawniej zarządzać tych procesem.

Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 1. Obowiązki i prawa Użytkownika
  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepożądane konsekwencje i nieścisłości będące wynikiem podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
  3. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Administratora albo innych osób wyraźnie oznaczonych mianem autora przy danej treści. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi lub innej osobie oznaczonej jako autor danej treści, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez zgody Administratora lub autora.
  4. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego.
  5. Administrator zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wskazanych poniżej poprzez kontakt na adres mailowy Administratora nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu żądania (jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu 30 dni, spełni je w ciągu kolejnego miesiąca informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu):
   1. Prawo do cofnięcia zgody – cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem Administrator świadczyć może jedynie za zgodą. Ponadto cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do momentu cofnięcia było niezgodne z prawem.
   2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Administrator nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania danych – usunie dane będące przedmiotem sprzeciwu.
   3. Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”) – Administrator na żądanie usunie dane w przypadku wycofania zgody, wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec wykorzystania w celach marketingowych lub statystycznych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub gdy przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane. Administrator zastrzega, że może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do kopii zapasowych lub celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz relacji z organami państwowymi.
   4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
   5. Prawo dostępu do danych – Administrator zobowiązuje się do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli ma ono miejsce. W takim przypadku Użytkownik ma możliwość uzyskania kopii danych i dostępu do nich oraz uzyskania informacji zawartych w niniejszej Polityce i innych żądanych.
   6. Prawo do sprostowania danych – Administrator na żądanie Użytkownika lub Klienta zobowiązuje się do sprostowania danych (dla danych nieprawidłowych) oraz ich uzupełnienia (dla danych niekompletnych).
   7. Prawo do przenoszenia danych – na żądanie Użytkownika lub Klienta Administrator wyśle w postaci pliku w formacie pdf lub innym ustalonym dane osobowe do żądającego lub bezpośrednio do innego wskazanego przez niego Administratora.
   8. Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator wskazuje, że szanuje prawa z zakresu ochronie danych osobowych oraz dąży do ich wykonywania w najwyższym możliwym stopniu. Jednocześnie przedmiotowe prawa nie mają charakteru absolutnego, więc możliwa jest zgodna z prawem odmowa ich realizacji – Administrator zapewnia poprzedzenie ewentualnej odmowy niezbędną analizą problematyki oraz dokonanie jej jedynie w sytuacji, gdy odmowa jest konieczna ze względu na podstawy nadrzędne wobec interesów Użytkownika.

 1. Pliki cookies
  1. Serwis Administratora używa plików „cookies”, na co Użytkownik wyraża zgodę akcpetując pop-up w momencie wejścia na stronę. Są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (np. Facebooka, Google’a). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie www.allaboutcookies.org.
  2. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkownika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
  3. Cookies stosowane są do następujących celów: zachowanie bezpieczeństwa usług i zapobiegania oszustwom, ułatwienia wydajności strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i statystycznych, korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron internetowych (np. zapisywania ustawień języka). Pliki cookies mogą być również wykorzystywane i zamieszczane przez współpracujących z Administratorem partnerów – podlegają wówczas politykom cookie lub politykom prywatności zamieszczających je podmiotów.

W przypadku odtwarzania w Serwisie materiałów umieszczonych na portalach Spotify lub Youtube, Administrator informuje o możliwości instalacji cookies tych serwisów. Ponadto w Serwisie znajdują się cookies sieci społecznościowych – umożliwiają one udostępnianie treści czy jej komentowanie (na przykład zgodnie z niniejszymi zasadami – https://developers.facebook.com/docs/web). Przy korzystaniu z tego rodzaju usług Serwisu przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami tych serwisów. Administrator czuje się w obowiązku poinformować, że informacje o komentowaniu czy udostępnianiu w zależności od ustawień prywatności ukażą się osobom dodanym jako kontakty lub wszystkim odwiedzającym profil Użytkownika w danym serwisie.

Zakres oraz cel gromadzenia danych oraz droga kontaktu i realizacji praw czy dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców (odnośniki w par 4 pkt 6 niniejszej Polityki).

  1. Zwyczajowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu. Administrator informuje, że można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.

W przypadku stosowania Google Chrome, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en.

W przypadku stosowania Mozilla Firefox, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer.

W przypadku stosowania Safari, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

W przypadku stosowania Microsoft Edge, instrukcja znajduje się tutaj – https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/edgehtml/index.

W przypadku stosowania Internet Explorer, Administrator sugeruje zmianę narzędzia na któreś z powyższych, a ponadto instrukcja znajduje się tutaj – https://support.microsoft.com/en-US/topic/168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d.

W przypadku stosowania Windows Phone, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.microsoft.com/pl-PL/windows/3ebc303c-59c0-d367-3995-f258b184fabb.

  1. Administrator czuje się w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej i ograniczenie jej funkcjonalności.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego. Na tej stronie mogą znajdować się dodatkowe zapisy odnośnie prywatności użytkowników regulujące zagadnienia szczegółowe – mają one pierwszeństwo przed niniejszą Polityką.
  4. Niniejszy dokument Administrator może okresowo aktualizować, publikując nowe wersje w Serwisie. Ponadto o zmianach niniejszej Polityki prywatności Administrator może powiadamiać mailowo. Dalsze korzystanie z Serwisu lub dalsze przekazywanie Administratorowi danych osobowych będzie podlegać warunkom Polityki prywatności obowiązującym w danym momencie.

 

Zaczynamy?

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

(c) Salander Sp.z.o.o, ul. Puławska 39/61, Warszawa | Info@competencegame.com